Ordblinderisikotest

Ordblinderisikotest

Tilbud om risikotest

Der er lovkrav om, at elever i indskolingen skal have tilbud om at få taget risikotesten for ordblindhed, hvis der er tegn på specifikke læsevanskeligheder. Dette skal ske senest i 1. klasse. Ved disse specifikke læsevanskeligheder er der et behov for en større indsats i læseundervisningen, hvorfor det er vigtigt, at det identificeres så tidligt som muligt. Målet er at mindske de senere udfordringer gennem denne målrettede indsats, da vanskelighederne kan få en negativ indvirkning på udbyttet i alle skolefag. Det er afgørende, at ordblinderisikotesten specifikt undersøger afkodningsvanskeligheder relevant for ordblindhed og dermed ikke vedrører andre eventuelle årsager til langsommere tilegnelse af læse- og stavefærdigheder, hvilket eksempelvis kan være opmærksomhedsforstyrrelser, problemer med hørelsen, eller at eleven har et andet modersmål end dansk.

Indhold i ordblinderisikotesten

Ordblinderisikotesten har til formål at hjælpe med den tidlige identifikation af afkodningsvanskeligheder. Testresultatet er i sagens natur ikke en garanti for hverken det ene eller det andet, men skal ses som en indikation. Testningen foregår potentielt over en længere periode, men kan også afbrydes undervejs, hvis de foreløbige resultater ikke giver indikation på risiko for ordblindhed. Hvis eleven gennemgår hele testforløbet, er der tale om testning ved tre forskellige lejligheder.

I slutningen af børnehaveklassen eller starten af 1. klasse falder første testning, hvis eleven på dette tidspunkt har vist tegn på specifikke afkodningsvanskeligheder. I denne forbindelse består testningen af tre delelementer. Første delelement er højtlæsning af ordlister. Ordlisten indeholder 30 rigtige ord, hvor præcision og hastighed indgår i vurderingen. Andet delelement er bogstavbenævnelse, hvor eleven skal sætte navn på bogstaverne, som fremvises i ikke-alfabetisk rækkefølge, og både som små og store bogstaver. Her skelnes der ved, om eleven kan benævne mindst 20 bogstaver rigtigt. Det tredje delelement kaldes dynamisk afkodningstest med indlæring af et nyt alfabet og læsning ved hjælp af dette.

Anden testning falder i midten af 1. klasse. Denne testning indeholder to delelementer. Første delelement er igen højtlæsning af ordlister. I denne omgang indgår der to ordlister. Den første ordliste er med rigtige ord. Den anden liste er med nonord, hvilket vil sige ord uden betydning, som ligeledes er fremmede for eleven, men hvor formålet er at sætte lydene rigtigt sammen. Begge lister består af 30 ord. Andet delelement er igen bogstavbenævnelse for at teste elevens kendskab til og overblik over indholdet af alfabetet.

Tredje testning falder i slutningen af 1. klasse. Ved denne testen er der kun et element, nemlig den velkendte højtlæsning fra lister med ord og nonord.

Ordblinderisikotesten som del af en helhedsvurdering

Ovennævnte testelementer skal ses som ét af flere elementer i en helhedsvurdering i forhold til at opdage elever med risiko for afkodningsvanskeligheder I helhedsvurderingen indgår naturligt også lærernes indtryk fra den daglige undervisning samt eksempelvis oplysninger om ordblinde søskende eller forældre, da ordblindhed har en stærk arvelig faktor. Formålet med testningen er en så tidlig identifikation som muligt, men da det netop foregår så tidligt i skolegangen, er det også forbundet med usikkerhed. Andre parametre, der kan påvirke læse- og staveudviklingen, tages således også med i betragtningen, herunder danskforudsætninger, eventuelle diagnoser og lignende.


Indlæg af:

Kasper Hall, cand.mag. og underviser ved Ordblindetræning.