Morfemer

Opdeling af ord i morfemer gør det både lettere og hurtigere at læse og stave længere ord. Hertil kommer desuden, at opmærksomheden på morfemer også er befordrende for læseforståelsen via et dybere kendskab til ordenes betydning.

Hvad er et morfem?

Morfemer kan visualiseres som ordets byggeklodser. Man kan skille dem ad, og man kan sætte byggeklodserne sammen på nye måder og dermed danne nye ord med nye betydninger. Et morfem er det mindste sproglige element, som kan have en meningsbærende funktion.

Ord kan opdeles i følgende morfemer (byggeklodser):

Rodmorfem

Ordets rod er, når ordet ikke kan gøres kortere, uden at det mister sin betydning. Ex i husene er ordet hus roden.

Sammensatte ord

Ord, der er sammensat af flere rødder.

Ex æble-træ (består af to rødder æble+træ). Det er et træ med æbler. Håndboldtaske (består af tre rødder hånd+bold+taske). En taske man bruger, når man spiller håndbold.

Sammensatte ord har ofte bindebogstaver, der binder rødderne sammen. Disse er ofte bogstaverne -e- og -s-. Ex skib-s-kiste.

Forstavelse

Forstavelser står foran et ords rod.

Forstavelser kan fx være mis-, be-, u-, for-, an-. Forstavelsen får ordet til at ændre betydning - fx mislyd er en lyd, der lyder forkert. Utro - er en person, der ikke er tro.

Efterstavelse (afledningsmorfem)

En efterstavelse står efter ordets rod.

Efterstavelsen får - ligesom forstavelsen - ordet til at ændre betydning. Efterstavelser kan fx være -sel, -dom, -lig, -hed, -else, -som, -skab, -ning. Arbejdsom - roden er arbejd - og efterstavelsen er -som. At være arbejdsom betyder noget andet end roden arbejd.

Bøjningsmorfemer

Ordklasser har egne bøjninger. Når vi skal præcisere fx antal, tid eller grad, bruger vi ordklassernes bøjninger. I ordet skoene er roden sko og ene er bøjningsmorfemet.

Kendskab til morfemer - hvorfor?

Effektive ordlæsefærdigheder bygger på, at man kan udnytte skriftens principper, hvilket vil sige, at læseren behersker en række forskellige strategier, fx evnen til at koble det enkelte bogstav til en passende lyd, stavelsesdeling, bogstavfølger og genkendelse af stavemønstre, der baserer sig på hele ord og morfemer.

Viden om morfemer giver ordblinde en alternativ måde at nedbryde kompleksiteten i ord. Når der arbejdes med lydprincipperne, brydes ordene ned i stavelser og bogstavlyde, mens der i arbejdet med morfemer brydes ned til betydningsdele/morfemer. Dette kan være en fordel for ordblinde, da det giver et konkret materiale at fastholde i arbejdshukommelsen, modsat de mere abstrakte stavelser og bogstavlyde. Stavelsen ‘gar’ fra ‘garderobe’ kan være svær at fastholde i arbejdshukommelsen, da den bare består af lyd, mens morfemet ‘dør’ fra ‘dørene’ kan være nemmere at fastholde, idet der knytter sig en betydning til, og der måske også dannes billeder i hovedet. På samme måde kan det være nemmere at fastholde bøjningsmorfemet ‘ene’ fra samme ord end at fastholde stavelserne ‘e’ og ‘ne’.

Når det drejer sig om at opnå forståelse for ukendte ords betydning, fx flagstang (en stang til et flag), kan den ordblinde også her støtte sig til de genkendelige rodmorfemer.

Et kendskab til morfemer støtter også ordblinde i stavning - både med og uden brug af ordforslag (AppWriter/IntoWords) - især når det drejer sig om at kunne stave mere komplekse ord som fx afvisning, betjene, madkundskab og forelskelse. Kan en hyppig forstavelse eller efterstavelse staves korrekt, øges hastighed og præcision, når der foreslås relevante ord i ordforslagene. Skal der fx staves til “misundelse” - og forstavelsen “mis-” og efterstavelser “-else” er lagret i hukommelsen - vil der her vises færre ord i ordforslagene. Den ordblinde kan fx skrive: misnelse# - og dermed vil ordet misundelse tone frem i ordforslagene.

Ordblinde oplever ofte, at det kan være vanskeligt at stave ordenes endelser korrekt, idet de kan lyde ens, fx løbende/løbene. Det kan også være vanskeligt at skelne endelsernes betydning fra hinanden - fx at høre forskel på ord som lære og lærer eller flertalsendelserne i ordene lærere og kontorer. Her er det nødvendigt at have en viden om ordklasser og deres endelser for at stave ord korrekt. Denne viden understøtter også her brugen af ordforslag i AppWriter/IntoWords. Der er altså mange gode grunde til at undervise elever med ordblindhed i morfemer!

Indlæg af: Henriette Curreaux Neerholt, læsevejleder ved Ordblindetræning