Forældrerollen - ordblinde børn

Forældrerollen - ordblinde børn

Sproglig udvikling i hjemmet

Stimuleringen af den sproglige udvikling foregår i stor stil i hjemmet - og starter længe før der eventuelt foretages en test for ordblindhed. Ved mistanke om eller øget risiko for ordblindhed, eksempelvis hvis der er ordblindhed i familien, bør denne stimulering prioriteres højt. Den sproglige stimulering tager mange former. En form er gennem almindelig brug af sproget, særligt samtaler, hvor barnet skiftevis lytter til andre og selv taler. Derudover kan barnet involveres i lege med sproget, hvilket kan øge både fornemmelsen for sproglyde, forståelsen af ords betydninger og kendskab til bogstaver - alt sammen komponenter, der giver bedre forudsætninger for læseudviklingen efter skolestart. Som forældre kan man også påvirke barnets læselyst. Dette sker både direkte og indirekte. Den direkte påvirkning sker ved deling af læseoplevelser, hvor historier oplæses, og ord, emner og handling diskuteres med barnet. Den indirekte påvirkning sker ved, at forældrene selv læser, og formålet - hvad end det er information, underholdning eller noget tredje - viser barnet, hvad læsning bidrager med og kan bruges til.

Samarbejde med skolen

Som forældre til et barn med ordblindhed kommer man til at indgå i et langvarigt samarbejde med skolen. Barnets lærere står for læseundervisningen og tilpasningen af den øvrige undervisning til barnets specifikke behov. Forældrene har i den sammenhæng til opgave at være med til at facilitere og tilpasse skolegangen, så barnets behov mødes i størst mulig grad. For at være med til at sikre den bedst mulige indsats skal der deles information mellem hjemmet og skolen. Blandt andet er det vigtigt i forbindelse med skolestarten at fortælle skolen, hvis der er ordblindhed i familien. På samme måde bør skolen informeres, hvis forældre eller andre tæt på barnet har mistanke om ordblindhed eller andre forstyrrelser i læseudviklingen.

Når barnet bliver testet ordblind, skal man som forældre være indstillet på den opgave, der medfølger. I forhold til barnet er man medansvarlig for at opbygge selvtillid og tro på egne evner i forhold til tilegnelsen af læse- og stavefærdigheder og mestring af de læse-skriveteknologiske værktøjer. Det indebærer blandt andet tydeliggørelse af den løbende opnåede progression. På samme vis skal man tale med barnet om ordblindhed, understrege at man forstår udfordringen, samt generelt være med til at afmystificere begrebet.

Som nævnt skal man også være indforstået med et mere omfangsrigt samarbejde med skolen, end tilfældet er for mange andre. Det er oplagt at tilegne sig viden om ordblindhed og løbende holde sig orienteret om eksempelvis testresultater og undervisningsobservationer. På samme måde kan man gennem den løbende dialog være opdateret på lærerens forventninger og forhåbninger i forhold til læseindlæringen. Slutteligt bør man have et overblik over både barnets rettigheder og skolens pligter i forbindelse med ordblindheden for at kunne sikre, at ens barn modtager den rette og påkrævede støtte og indsats.


Indlæg af:

Kasper Hall, cand.mag. og underviser ved Ordblindetræning.